Kascommissie

Wat zijn de taken van de Kascommissie
De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester,  Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penning­meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de Algemene Ledenvergadering. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Wie kunnen plaatsnemen in de Kascommissie
De leden van de Kascommissie worden door de Algemene Ledenvergadering conform artikel 14, lid 3 van de statuten benoemd:

  1. de algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend
    lid die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
  2. de leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af,. zij
    zijn aansluitend slechts eenmaal herbenoembaar.