Organisatie

Organisatie

Organogram

Organogram 2022
Om een beetje inzicht te kunnen geven in het functioneren van het bestuur, de kascommissie en de verschillende werkgroepen binnen H.M.C. Raamsdonksveer willen wij onze organisatie onder de loep nemen.

De organisatie van verenigingen zal per handbalvereniging verschillen. De organisatie is immers aangepast aan de belangen en de doelstellingen van de vereniging. Het spreekt voor zich dat grote verenigingen meer en andere zaken te regelen hebben dan de minder grote verenigingen. De taken zullen dan ook minder uitgesplitst zijn. Bij de minder grote vereniging zal veel ad hoc plaatsvinden, zullen minder mensen, helaas meerdere taken moeten uitvoeren. Met als gevolg een minder transparante en minder helder omschreven organisatiestructuur.

Het is van belang dat het voor onze leden duidelijk is waar ze terecht kunnen met hun vragen. Wij hebben dan ook getracht om onze organisatie hier zo helder mogelijk weg te zetten

 

 

Wie is wie binnen het HMC bestuur ?
Theo van de Rijken (voorzitter, lid dagelijks bestuur)
Eric van Alphen (secretaris/vicevoorzitter, lid dagelijks bestuur)
Jeroen Meijvis (penningmeester, lid dagelijks bestuur)
Albert Naglé (bestuurslid)
Mees Hendriks (bestuurslid)
Marieke Kemp (bestuurslid)
Silke Akkermans (bestuurslid)

Hoe komt het HMC bestuur tot stand?
Een vereniging is vrij om het aantal bestuursleden te bepalen. Uit de wet blijkt dat er in beginsel drie bestuursleden zijn: voorzitter, secretaris en penningmeester (2:37.7 BW).

Het algemeen bestuur kan verder bestaan uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen van de organisatie. Dat kan dus een aardige omvang aannemen, wat vaak leidt tot een dagelijks bestuur, welke om de machtsverhoudingen intact te laten uit personen bestaat die geen directe band hebben met de in het bestuur vertegenwoordigde geledingen. De wet biedt de mogelijkheid om af te wijken in de statuten, bijvoorbeeld door de functie van secretaris te combineren met die van voorzitter.

De leden van het dagelijks bestuur worden in functie gekozen door de Algemene Leden Vergadering voor een bepaalde periode.

Wat zijn de taken van ons bestuur?
Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Onder ´besturen´ kan worden verstaan al hetgeen noodzakelijk is om de vereniging, gelet op haar doelstelling en maatschappelijke activiteiten, intern en extern goed te laten functioneren. Onder eigen verantwoordelijkheid handelt zij in het belang van de vereniging. Er zijn natuurlijk verschillende wettelijke en statutaire verplichtingen, maar daarnaast draagt het bestuur een (door de ALV mede) bepaald beleid uit.

Wat is de taakverdeling en wat zijn de verantwoordelijkheden binnen het bestuur?
Theo van de Rijken: Algemene zaken, Vrijwilligersbeleid, Beleidszaken
Eric van Alphen: Verslaglegging, Beleidszaken
Jeroen Meijvis: Financiële administratie, Beleidszaken
Albert Naglé: Technische zaken
Mees Hendriks: Jeugdzaken, P.R. & Communicatie
Marieke Kemp: Activiteiten 
Silke Akkermans: Algemene zaken

Het bestuur wordt in de uitvoering van haar taken ondersteund door de verschillende werkgroepen.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen neem dan contact met op via bestuur@hmcraamsdonksveer.nl

Wat zijn de taken van de Kascommissie?

De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penning¬meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de Algemene Ledenvergadering. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Wie kunnen plaatsnemen in de Kascommissie?
De leden van de Kascommissie worden door de Algemene Ledenvergadering conform artikel 14, lid 3 van de statuten benoemd:
● de algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee leden en één
plaatsvervangend lid die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
● de leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af,.
Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herbenoembaar.

 

Wat doet de werkgroep Jeugd- en technische zaken binnen onze vereniging?
De werkgroep Jeugd- en technische Zaken zorgt ervoor dat alle leden van HMC kunnen trainen en/of spelen op zijn of haar niveau en onder de meest optimale omstandigheden. Om dit te kunnen verwezenlijken houdt zij voortdurend contact met de leden, vrijwilligers, diverse andere werkgroepen en met het bestuur van HMC. Tevens bereidt de werkgroep Jeugd- en technische zaken beleidsvoorstellen voor of voert de beleidsbeslissingen van het bestuur uit.

Voor welke zaken/vragen kan men bij de werkgroep Jeugd- en technische zaken terecht?
Iedereen die wat voor vraag dan ook op handbal(technisch) gebied heeft, mag ons altijd aanspreken? Ben je het bijvoorbeeld niet eens met de indeling of training of heb je het gevoel dat je er bij je trainer of leider niet mee terecht kan kun je ons vragen. Wel nadat eerst overleg is geweest met de betreffende leider/trainer. Vragen en/of opmerkingen alleen gemaakt ‘aan de bar’ worden niet in behandeling genomen. Komen wij er niet uit dan zorgen wij in ieder geval dat de vraag bij de juiste persoon of werkgroep terecht komt.

Hoe kunnen onze leden in contact komen met de werkgroep Jeugd- en technische zaken?
De leden van de werkgroep Jeugd- en technische zaken zijn te bereiken via tc@hmcraamsdonksveer.nl of
werkgroepjeugd@hmcraamsdonksveer.nl of gewoon door direct aan de jas te trekken. Er is namelijk vrijwel altijd iemand van de werkgroep Jeugd- en technische zaken aanwezig op het sportpark en/of in de sporthal.

Wat moeten de onze leden zeker weten van de werkgroep Jeugd- en technische zaken?
Wat de leden van HMC zeker moet weten van de werkgroep Jeugd- en technische zaken is dat wij ons vrijwillig inzetten om het voor iedereen binnen HMC mogelijk proberen te maken om hun geliefde sport veilig maar vooral met veel plezier uit te kunnen oefenen. Hierbij wordt rekening gehouden met de beleidslijnen van de vereniging en ieders capaciteiten.

Wat doet de werkgroep P.R. en Werving binnen onze vereniging?
P.R., werving en selectie, ook wel Recruitment genoemd, verwijst naar het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor leden, vrijwilligers en/of sponsoren, in lijn met de doelstellingen van onze vereniging. Een goed werving- en selectieproces zijn strategisch belangrijk voor onze vereniging want het heeft een directe impact op het voortbestaan van onze vereniging.

De werkgroep P.R. en Werving is onderverdeeld in 3 sub-werkgroepen:

 1. P.R/Communicatie/Website
  Het doel van PR is vooral de berichtgeving vanuit het bestuur, maar ook vanuit andere onderdelen van de vereniging naar de leden toe. Hiertoe wordt gebruik maakt van alle (digitale) communicatiemiddelen. Daarnaast is erg belangrijk voor de vereniging dat we via de media naar buiten treden als vereniging om de vereniging te profileren en belangstellenden voor de vereniging te interesseren.

  De website heeft als doel om onze leden en overige bezoekers actuele en bruikbare informatie te verstrekken over onze vereniging, mensen in contact te brengen met elkaar of het doorwijzen naar andere internetpagina’s. Daarbij is van groot belang dat het bezoeken van de website “de moeite waard is”.
 2. Clubblad
  Het belangrijkste doel van het clubblad is om allerlei clubinformatie te verstrekken aan in hoofdzaak de eigen leden. Daarnaast moet het clubblad een visitekaartje van onze vereniging zijn. Om het clubblad te kunnen realiseren zijn er advertenties in opgenomen. Het beheer en de werving van de advertenties ligt in handen van de sub-werkgroep Sponsoring.

  Het e-mail adres voor het clubblad is: hutspot@hmcraamsdonksveer.nl
 3. Leden/vrijwilligers
  Iedere (sport)vereniging wordt elk jaar geconfronteerd met leden die opzeggen. Wanneer een vereniging deze opzeggers niet weet te compenseren met nieuwe leden, dan zal het totaal aantal leden dalen. Een situatie die bij veel (sport)verenigingen actueel is.

  Deze groep heeft tot doel voor wat betreft de leden en ledenwerving :
  ● het planmatig werven en behouden van leden;
  ● nieuwe leden checken inzake het aantal gratis te volgen trainingen;
  ●  onderzoeken van redenen waarom leden afhaken

  Deze groep heeft tot doel voor wat betreft de vrijwilligers:
  ●  het planmatig werven en behouden van vrijwilligers;
  ●  het maken van duidelijke afspraken met vrijwilligers m.b.t. hun werkzaamheden en legt deze zoveel
       mogelijk schriftelijk vast;
  ●  bij de taakverdeling zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de competenties, wensen en
       motieven van de vrijwilligers;
  ●  coördineren van de introductie van nieuwe vrijwilligers;
  ●  begeleiding en deskundigheidsbevordering van bestaande kaderleden;
  ●  belangenbehartiging van de vrijwilligers (waardering, verzekering e.d.);
  ●  onderzoeken van redenen waarom vrijwilligers afhaken.

Het e-mail adres voor deze groep is: info@hmcraamsdonksveer.nl

Wat doet de werkgroep Administratie binnen onze vereniging?

De werkgroep administratie is verantwoordelijk voor alle administratieve werkzaamheden.
De voornaamste werkzaamheden zijn onderverdeeld in 2 onderdelen:

 1. Wedstrijdsecretariaat
  De administratieve werkzaamheden voor het wedstrijdsecretariaat bestaan o.a. uit het verzorgen van de teamopgaven en alle ondersteunende werkzaamheden voor de werkgroep Jeugd- en technische zaken.

  2. Ledenadministratie

  Ledenadministratie is een belangrijk onderdeel van de vereniging, de werkgroep zorgt voor een up-to-date overzicht van het ledenbestand. Het inschrijven van nieuwe leden, het afmelden van leden en het aanmelden van leden bij het Nederlands Handbal Verbond valt onder de verantwoordelijkheid van deze groep.
Het e-mail adres voor deze groep is: ledenadmin@hmcraamsdonksveer.nl

Wat doet de werkgroep Activiteiten binnen onze vereniging?
De werkgroep activiteiten probeert wat extra’s te beiden voor onze leden buiten de trainingen en de wedstrijden. Het algemene doel is de gezelligheid en sfeer binnen de vereniging te stimuleren.

De werkgroep Activiteiten is onderverdeeld in 3 subwerkgroepen:

 1. Jeugdkamp
  Het jeugdkamp van HMC is de leukste activiteit de je maar kunt bedenken. Een jeugdkamp kan niet zomaar worden georganiseerd, voordat je dit doet moet je heel goed de behoefte weten van de deelnemers. De organisatie maakt het jeugdkamp niet tot een succes, dat zijn de kinderen zelf.

Het e-mail adres voor deze groep is: werkgroepjeugdkamp@hmcraamsdonksveer.nl

 1. H.M.C. Toernooi
  De werkgroep H.M.C. Toernooi legt zich toe op de organisatie van het eigen handbaltoernooi. Dit toernooi heeft zowel een prestatief als recreatief karakter. Naast het spelen van de wedstrijden worden er tal van nevenactiviteiten georganiseerd en kan er gebruik worden gemaakt van overnachting door middel van meegebrachte tenten.

Het e-mail adres voor deze groep is: toernooi@hmcraamsdonksveer.nl

 1. Overige activiteiten
  Deze groep probeert buiten het jeugdkamp en het H.M.C. toernooi extra activiteiten voor onze leden, maar er zijn ook activiteiten die ook door niet-leden bezocht kunnen worden. Deze extra activiteiten zijn o.a. Sinterklaasavond, Dropping, Barbecue, Vriendenloterij, Familietoernooi enz.

Het e-mail adres voor deze groep is: werkgroepactiviteiten@hmcraamsdonksveer.nl

Wat doet de werkgroep Beheer-Sponsoring binnen onze vereniging?
De werkgroep beheer is verantwoordelijk voor het toezicht houden en het beheren van, de zorg en verantwoording van de eigendommen van derden en onze vereniging. Daarnaast is deze werkgroep verantwoordelijk voor alles wat met sponsoring te maken heeft.

De werkgroep Beheer-Sponsoring is onderverdeeld in 4 subwerkgroepen:

 1. Kantinebeheer
  De groep kantinebeheer is verantwoordelijk voor de kantinebezetting en zet zich er voor in om alles, wat met het kantinegebeuren te maken heeft in goede banen te leiden.

  Het e-mail adres voor het kantinebeheer is: kantine@hmcraamsdonksveer.nl

 2. Accommodatiebeheer
  Deze groep onderhoudt onze gebouwen op alle vlakken zoals sloten van deuren, schilderwerk en alles wat verder aan reparatie of vervanging toe is. Ook onderhouden zij contact met de gemeente over de velden en de omgeving van de velden om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
 3. Materialenbeheer
  De materialenbeheerder is verantwoordelijk om de aanwezige voorraad aan materialen kwalitatief en kwantitatief te beheren. Hieronder verstaan we het evalueren van de voorraad en het voorbereiden van eventuele bestellingen.
 4. Sponsoring
  Het doel van deze groep is gelden of diensten te werven door middel van het opbouwen en het beheren van een netwerk van sponsors en/of toekomstige sponsoren.

Het e-mail adres voor deze 3 groepen is: info@hmcraamsdonksveer.nl